INTEGRITETSPOLICY

Wekudata AB med dess varumärke Surfia (nedan ”Wekudata” respekterar din personliga integritet och ser till att du kan känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas hos oss. Nedan hittar du information om vilka uppgifter om dig som Wekudata behandlar, för vilka ändamål, den rättsliga grunden för behandlingen, hur länge uppgifterna sparas och dina rättigheter m.m.

 

VILKA TYPER AV UPPGIFTER BEHANDLAR VI OCH HUR SAMLAR VI IN DEM

Vi vill erbjuda, utveckla och förbättra våra tjänster och produkter och skapa riktigt attraktiva erbjudanden fördig. För att kunna göra detta behandlar vi dina personuppgifter (kunduppgifter och trafikuppgifter). Nedan hittar du förklaringar till dessa kategorier. Du är dock inte skyldig att lämna dina uppgifter till oss, men om du inte gör det är det inte säkert att vi kan erbjuda dig alla våra tjänster och produkter.

Kunduppgifter: är uppgifter om dig som person kopplat till din tjänst t.ex. vilka tjänster du har hos oss, ditt namn och personnummer, din adress och e-postadress, ditt telefonnummer och bankuppgifter.

Trafikuppgifter: är uppgifter om hur, när, till vem och varifrån du använder din tjänst t.ex. när du påbörjar och avslutar ett samtal.

Vi samlar in uppgifter på olika sätt:

Genom dina kontakter med oss, t.ex. när du blir kund hos oss eller om du är i kontakt med vår kundservice.

Genom att du använder någon av våra tjänster eller Produkter.

Genom att inhämta uppgifter från andra externa källor t.ex. personregister eller vid kreditupplysning.

Genom att inhämta från andra externa källor – t.ex. från andra teleoperatör och stadsnätsleverantörer.

VAD VI ANVÄNDER DINA UPPGIFTER TILL

För att vi ska få behandla dina personuppgifter måste det finnas stöd i gällande lagstiftning, det måste finnas en rättslig grund för behandlingen. För att vår behandling av dina personuppgifter ska vara laglig, krävs det att den är nödvändig.

  • för att fullgöra avtalet med dig; eller
  • för att fullgöra en för Wekudata rättslig förpliktelse.

Behandlingen av dina personuppgifter får också göras

  • efter en intresseavvägning, där Wekudatas intresse av att utföra en behandling av uppgifter vägs mot ditt intresse av integritetsskydd; eller för att kunna tillhandahålla tjänster och produkter till dig behöver vi behandla dina personuppgifter.

Nedan hittar du information om för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter, med stöd av vilken rättslig grund och hur länge vi sparar uppgifterna. Tiden som vi sparar dina personuppgifter varierar utifrån vad uppgifterna behövs till. Vi sparar aldrig uppgifter längre än vi behöver för aktuella ändamål.

Tillhandahålla och fullgöra avtal om tjänster och produkter

Vi behandlar kunduppgifter och trafikuppgifter för att kunna tillhandahålla tjänster och produkter till dig, fullgöra avtal och tillvarata våra rättigheter enligt avtalet. Vi behöver exempelvis kunna identifiera dig som kund, hantera dina beställningar, hantera dina fakturor och betalningar för tjänsten och/eller produkten, kreditupplysning, registervård, felsöka och åtgärda fel, hantera synpunkter och reklamationer av tjänster och produkter.

Rättslig grund: fullgörande av avtal, rättslig förpliktelse

Tillhandahålla och förbättra service till våra kunder

Vi behandlar dina kunduppgifter och trafikuppgifter, såsom att vi hanterar din ärendehistorik, för att kunna tillhandahålla kundservice, för att kunna tillhandahålla vår självservice, och för att ständigt kunna utbilda våra medarbetare samt förbättra vårt arbetssätt för att på så vis alltid kunna erbjuda dig bästa möjliga service. När du kontaktar oss kan kommunikationen komma att analyseras.

Rättslig grund: fullgörande av avtal, intresseavvägning (Wekudata har berättigat intresse av att kunna upprätthålla en god kundservice).

Direktmarknadsföring

Vi behandlar kunduppgifter, exempelvis genom att analysera och bearbeta statistik, för att kunna erbjuda dig relevanta erbjudanden avseende våra produkter och tjänster. Marknadsföringen sker via t.ex. brev, telefon, e-post.

Rättslig grund: berättigat intresse (kunduppgifter).

Informationssäkerhet och för att förhindra missbruk av tjänster och produkter

Vi behandlar kunduppgifter och trafikuppgifter för att kunna tillvarata säkerheten för alla våra tjänster, produkter och elektroniska kommunikationsnät, för att upptäcka eller förhindra otillåten användning av tjänsten eller produkten och/eller för att upptäcka och förhindra bedrägerier, virusattacker m.m.

Rättslig grund: intresseavvägning (Wekudata har ett berättigat intresse av att upprätthålla säkerheten för våra tjänster och nät) och rättslig förpliktelse.

Fullgöra skyldighet enligt lag eller annan författning, myndighetsföreskrift, beslut, begäran eller riktlinjer och för att kunna tillvarata våra intressen

Vi behandlar dina kunduppgifter och trafikuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt lag eller annan författning, myndighetsföreskrift, beslut, begäran eller riktlinjer, exempelvis sparar vi underlag i enlighet med bokföringslagen och lagen om elektronisk kommunikation.

Rättslig grund: rättslig förpliktelse

HUR LÄNGE VI SPARAR DINA UPPGIFTER

Som huvudregel sparar vi dina kunduppgifter för ändamålen som vi angett ovan så länge som du är kund hos oss och i upp till 24 månader därefter. Dina trafikuppgifter sparar vi i upp till 12 månader efter det att uppgifterna skapades. Men vi kan även komma att spara dessa uppgifter längre för vissa ändamål exempelvis för: 

fakturerings- och betalningsändamål, som en del av bokföringsunderlag eller för att kunna tillvarata våra intressen sparar vi uppgifter i upp till 10 år efter det att underlaget skapades eller så länge som en eventuell tvist pågår. 

direktmarknadsföringsändamål sparar vi kunduppgifter i 24 månader efter det att avtalsförhållandet har upphört. 

att fullgöra skyldighet enligt lag eller annan författning, myndighetsföreskrift, beslut, begäran eller riktlinjer sparar vi kunduppgifter och trafikuppgifter så länge som i lagen anges.

COOKIES

Wekudata använder inte cookies på sina hemsidor wekudata.se och surfia.se.

Vad är en cookie?

En cookie är en liten textfil som sparas på din dator av webbplatsen du besöker. Cookies gör det möjligt att till exempel:

  • skapa personliga erbjudanden, få information hur besökare interagerar med webbplatsen, komma ihåg vad som finns i kundvagnen och möjliggöra olika tjänster och funktioner

TILL VEM VI LÄMNAR UT DINA UPPGIFTER

Till underleverantörer eller till bolag i vår koncern som behandlar uppgifter för vår räkning

Vi anlitar underleverantörer och i vissa fall bolag inom vår egen koncern för att kunna leverera våra tjänster och produkter. Det innebär att även de behöver viss information om dig som kund. Dessa parter får dock inte använda dina personuppgifter för något annat ändamål än för att tillhandahålla tjänsten eller produkten eller på de villkoren som vi anger.

Överföring av personuppgifter till tredje land

Vi anlitar även vissa leverantörer som har sin verksamhet utanför EU/EES, i ett så kallat tredjeland, för att kunna tillhandahålla tjänster och produkter till dig. Om vi överför dina personuppgifter till ett tredje land för detta ändamål kontrollerar vi att det antingen finns en adekvat skyddsnivå i det landet eller att det finns särskilda garantier för att uppgifterna och dina rättigheter skyddas. Tillräckliga garantier kan vara att överföringen regleras av särskilda avtalsklausuler som skyddar dina rättigheter eller genom bindande företagsinterna regler.

En lista över de länder som EU-kommissionen beslutat har en adekvat skyddsnivå, hittar du på https://ec.europa.eu/

Mer information om överföring av personuppgifter till tredje land, hittar du på https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/tredjelandsoverforing/

Till andra operatörer eller tjänsteleverantörer som tillhandahåller eller medverkar till att tillhandahålla tjänster eller produkter till dig

När du ringer till en mottagare i en annan operatörs nät, exempelvis vid utlandssamtal kan, för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsten, vissa uppgifter behöva lämnas ut till den operatören. För att utföra leveranser och för att kommunicera med dig kan vissa uppgifter lämnas ut till distributörer, såsom posten.

Övriga mottagare

Vi lämnar även uppgifter om dig till andra mottagare där vi enligt lag eller myndighetsbeslut är skyldiga att lämna ut uppgifter, t.ex. till räddningstjänsten.

DINA RÄTTIGHETER

I enlighet med gällande lagstiftning har du ett antal rättigheter som innebär att du kan få information om och kontroll över dina egna personuppgifter. Här listar vi dina rättigheter och i slutet dokumentethittar du kontaktuppgifter till Wekudata som du kan använda om du vill göra dina rättigheter gällande. Du har normalt rätt att utnyttja dina rättigheter nedan kostnadsfritt. Om begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig får vi dock antingen ta ut en rimlig avgift eller välja att inte tillmötesgå begäran. Vi kommer att besvara en begäran från dig utan onödigt dröjsmål och normalt inom 30 dagar. Om ytterligare tid skulle krävas eller om vi av någon anledning inte kan tillmötesgå din begäran kommer vi att informera dig om detta. Vi kan även komma att begära ytterligare information från dig om det krävs för att vi ska kunna bekräfta din identitet och säkerställa att det är du och inte någon annan som försöker få tillgång till eller kontroll över dina personuppgifter.

Rätt till information och tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att begära bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig och om så är fallet kommer vi att informera dig om hur dina personuppgifter behandlas. Du har även rätt att få en kopia av de uppgifter som vi behandlar (genom ett registerutdrag).

Rätt till rättelse

Det är viktigt för oss att de personuppgifter som vi har om dig är korrekta. Om uppgifterna är felaktiga har du rätt att vända dig till oss och be om att få uppgifterna rättade. Du har även rätt att begära att uppgifter läggs till om något saknas, om tillägget är relevant med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Rätt att bli raderad

Du har rätt att vända dig till oss för att begära att dina personuppgifter raderas: 

Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för; 

Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas; 

Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse;

Om behandlingen av dina uppgifter inte har följt gällande rätt; eller

  • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet. I vissa fall kan vi dock inte tillmötesgå en begäran om radering t.ex. om vi är skyldiga enligt lag att spara uppgifterna.

Rätt att göra invändningar

  • Du har alltid rätt att när som helst invända mot att dina uppgifter används för direktmarknadsföring. Det gör du genom att kontakta oss på Wekudata. Om du gör en sådan invändning kommer vi inte längre behandla uppgifterna för det ändamålet;
  • Du har även rätt att invända mot att vi behandlar dina uppgifter med stöd av en intresseavvägning. Om vi inte kan visa att det finns tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina skäl ska behandlingen upphöra.

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att höra av dig till oss och begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas och att uppgifterna då enbart ska lagras av oss i följande situationer: 

Under den tid det tar för oss att kontrollera om personuppgifterna är korrekta, om du bestrider personuppgifternas korrekthet;

  • Om behandlingen är olaglig och du motsätter dig att uppgifterna raderas och istället vill att vi begränsar användningen av dessa;
  • Om du, trots att vi inte behöver uppgifterna längre, vill att vi behåller dem för att du ska kunna använda dessa för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsligt anspråk; eller
  • I väntan på kontroll av vems berättigade skäl, dina eller våra, som väger tyngst om du har gjort en invändning mot behandlingen.

I vissa fall kan vi dock inte tillmötesgå en begäran om begränsning t.ex. om uppgifterna behövs för att vi ska kunna försvara våra rättigheter eller skydda någon annan persons rättigheter.

KONTAKTUPPGIFTER TILL WEKUDATA OCH TILL VÅRT DATASKYDDSOMBUD

Om du har frågor eller funderingar Kontakta Wekudatas kundservice på telefon: 0430-73730.

Klagomål Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande rätt kan du lämna in ett klagomål direkt till oss eller till Datainspektionen.

Personuppgiftsansvarig Wekudata AB

Wekudata AB är ansvarig för den behandling av våra kunders personuppgifter som görs för varumärket Wekudata och Surfia. Som personuppgiftsansvarig bestämmer vi ändamålet och medlen för behandlingen. Wekudata AB, Lantmannagatan 6, 312 32 Laholm

Dataskyddsombud Wekudata AB

Vårt dataskyddsombud övervakar att vi följer gällande lagstiftning och behandlar dina personuppgifter på ett korrekt sätt. Om du vill kontakta vårt dataskyddsombud går det bra att mejla till info@wekudata.se ATT: dataskyddsansvarig

Ändring av integritetspolicyn

Observera att villkoren i integritetspolicyn kan för var tid komma att ändras. Du bör därför läsa igenom dessa villkor med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du är uppdaterad med de senaste förändringarna.